Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 9/2018 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 9/2018

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/9/2018

42.536

117.107

1.751.445

 

2/9/2018

48.254

114.164

1.463.600

 

3/9/2018

50.062

177.803

1.683.500

 

4/9/2018

49.838

189.314

1.942.300

 

5/9/2018

39.787

178.912

1.961.800

 

6/9/2018

49.183

277.811

2.050.900

 

7/9/2018

46.879

169.044

2.134.400

 

8/9/2018

51.235

27.871

1.912.700

 

9/9/2018

51.408

30.386

2.276.900

 

10/9/2018

51.120

162.604

2.052.200

 

11/9/2018

48.982

129.134

2.168.900

 

12/9/2018

50.926

132.749

2.257.300

 

13/9/2018

44.741

134.206

2.116.400

 

14/9/2018

17.035

179.527

2.224.800

 

15/9/2018

65.196

198.041

2.465.800

 

16/9/2018

65.100

63.374

2.461.500

 

17/9/2018

49.999

168.369

2.176.200

 

18/9/2018

48.348

112.312

2.338.000

 

19/9/2018

48.413

216.440

2.361.400

 

20/9/2018

50.306

158.524

2.198.300

 

21/9/2018

50.969

179.293

2.363.500

 

22/9/2018

50.803

156.798

2.463.900

 

23/9/2018

49.622

128.502

2.467.300

 

24/9/2018

49.378

205.877

2.461.600

 

25/9/2018

42.530

166.548

2.470.300

 

26/9/2018

51.041

363.781

2.476.100

 

27/9/2018

51.170

383.287

2.473.400

 

28/9/2018

48.881

419.221

2.468.800

 

29/9/2018

50.753

316.655

2.472.400

 

30/9/2018

50.142

134.644

1.603.380

 

Cả tháng

1.464.638

5.392.298

65.719.025

 

Xuất bản: 03/10/2018 02:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố