Previous
Next

Đại hội cổ đông

Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

 

Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

 

Link: 628/VNPD-VP.HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 26/04/2024 04:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố