Previous
Next

Công bố thông tin

Công bố thông tin hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2022

Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam công bố thông tin hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.