Previous
Next

Công bố thông tin

Công bố thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty (Đợt 2)

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty – Mã CK: VPD


Xin xem file đính kèm tại đây

Xuất bản: 04/11/2019 09:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố