Previous
Next

Đại hội cổ đông

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 24/04/2021, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Xin xem tài liệu tại đây

Xuất bản: 24/04/2021 03:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố