Previous
Next

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như sau:
1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020
2. Địa điểm: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam – Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung và Tài liệu Đại hội: Xin xem file đính kèm:

Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch năm 2020 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
Tờ trình Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
- Thông báo Ứng cử, đề cử kèm hồ sơ
Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020
 
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 10/6/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Các vấn đề khác:
- Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
- Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và đăng tải trên website: www.vnpd.com.vn

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
ĐT: 024.22131579 - Fax: 024.35527987


Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.


Xuất bản: 11/06/2020 11:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố