Previous
Next

Đại hội cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
  Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
  Căn cứ Công văn số 182/CV-ĐKKD ngày 06/4/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 560/NQ-VNPD-HĐQT ngày 20/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
  Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 20/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Tham dự Đại hội đồng cổ đông
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2020
3. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 26/6/2020
4. Tỷ lệ thực hiện: 
Cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
5. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
6. Nội dung và tài liệu họp: 
+ Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
+ Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;
+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Thông báo mời họp cùng nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho Cổ đông theo quy định của pháp luật. Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: www.vnpd.com.vn 
Trân trọng thông báo./.

Xin xem file thông báo tại đây

Xuất bản: 20/05/2020 03:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố