Previous
Next

Đại hội cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội; 
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 221/NQ-VNPD-HĐQT ngày 04/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:
1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Tham dự Đại hội đồng cổ đông
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2021
3. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 24/4/2021
4. Tỷ lệ thực hiện: 
Cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
5. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
6. Nội dung và tài liệu họp: 
+ Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;
+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
+ Các nội dung liên quan khác (nếu có).
Thông báo mời họp cùng nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho Cổ đông theo quy định của pháp luật. Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: www.vnpd.com.vn.

 

Xin xem chi tiết tại đây

 

Xuất bản: 05/03/2021 09:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố