Previous
Next

Công bố thông tin

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 1494/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Quyết định số 1518/QĐ-VNPD-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17 tháng 11 năm 2020.

 

Chi tiết xin xem tại đây

Xuất bản: 17/11/2020 05:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố