Previous
Next

Công bố thông tin

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 11/11/2020, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 với mục tiêu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tùng Phương và chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Quang Hải.

Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Đạo - Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất Tổng Công ty Phát điện 1 làm thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng Công ty Phát điện 1 làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Tại cuộc họp cùng ngày, Hội đồng quản trị đã nhóm họp và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách để đáp ứng quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty đại chúng (Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc). Ông Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục nhiệm vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội xin xem tại đây.

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới:

- Ông Nguyễn Hoàng Đạo

- Bà Nguyễn Thị Nga

 

Xuất bản: 11/11/2020 04:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố