Previous
Next

Đại hội cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết như sau:

 1. Thời gian: 07h30 phút, thứ Tư ngày 30 tháng 5 năm 2018

2. Địa điểm: Văn phòng mới của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam – Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

3. Tài liệu Đại hội: Xin xem file đính kèm (Updating)

4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 02/5/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Các vấn đề khác:
- Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
- Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và đăng tải trên website: www.vnpd.com.vn

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 024.22131579 - Fax 024.35527987
Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.
Trân trọng thông báo!

Ghi chú: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cô đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi theo đường bưu điện hoặc fax đến Công ty trước ngày 25/5/2018. 

Tài liệu đính kèm:

1. Nội dung chương trình

2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội

3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

4. Sơ Yếu Lý Lịch ứng viên bầu thành viên HĐQT:
+ Ông Nguyễn Tùng Phương
+ Ông Trần Văn Được
+ Ông Nguyễn Hồng Sơn

4. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

8. Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Dự thảo Điều lệ

9. Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty

10. Tờ trình Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

11. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT kèm dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT
Don de cu TV HDQT 2018.doc
Don de cu TV ĐỘC LẬP HDQT 2018.doc
Don ung cu TV HDQT 2018.doc

13. Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ điều hành

14. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Xuất bản: 08/05/2018 03:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố