Previous
Next

Công bố thông tin

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu đi kèm

TAGS:
Xuất bản: 04/04/2024 04:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố