Previous
Next

Đại hội cổ đông

Công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và các văn bản phục vụ ĐHĐCĐ năm 2022

Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam Công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên  và các văn bản phục vụ ĐHĐCĐ năm 2022.

Trân trọng./. 

 

Link Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

 

Xuất bản: 06/05/2022 03:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố