Previous
Next

Công bố thông tin

Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 4% bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 4% bằng tiền như sau:
- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
- Trụ sở chính: Tầng 2-CT2-286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Mã chứng khoán: VPD
- Mệnh giá: 10.000 đồng 
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 31/03/2021
- Nội dung cụ thể:
I. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 24/04/2021
- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
- Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội:

1. Nội dung chương trình;
2. Quy chế tổ chức và làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
3. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;
8. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Dự thảo Sửa đổi Điều Lệ

10.  Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Thông báo Đề cử, ứng cử; Đơn đề cử; Đơn ứng cử; Quy chế bầu cử; SYLL bà Lê Mai Hạnh; SYLL ông Nguyễn Minh Hải

11. Tờ trình ban hành thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
12. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
13. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 31/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

- Các vấn đề khác: Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

II. Tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 4% bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/04/2021
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển - xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Người sở hữu chứng khoán đến làm thủ tục vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình chứng minh nhân dân còn hiệu lực (không quá 15 năm).
Lưu ý: Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu nếu ủy quyền cho người khác nhận cổ tức phải có Giấy ủy quyền có công chứng hoặc xác nhận của Xã/Phường kèm theo CMND người ủy quyền công chứng, CMND người được ủy quyền. Trường hợp đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản dài hạn, Công ty sẽ thực hiện chuyển khoản cho cổ đông theo số tài khoản ngân hàng cổ đông đã đăng ký.

Mọi thắc mắc Quý cổ đông xin liên hệ: 
Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 024.22131579 
Trân trọng thông báo./.      

 

Xuất bản: 02/04/2021 05:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố