Previous
Next

Công bố thông tin

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức 4% năm 2020 bằng tiền

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức 4%  năm 2020 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.22131580 Fax: 024. 35527987
Mã chứng khoán: VPD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2021
1. Lý do và mục đích
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 4% bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể 
a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Thứ bảy ngày 24/4/2021.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
+ Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.
+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
+ Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
+ Các nội dung liên quan khác (nếu có).
b. Tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 4% bằng tiền 
- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu: 4%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/4/2021
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển - xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/4/2021và xuất trình chứng minh nhân dân.

Chi tiết xin xem thông tin tại đây

 

Xuất bản: 05/03/2021 10:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố