Previous
Next

Đại hội cổ đông

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021)

THÔNG BÁO
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV (2017-2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua và được sửa đổi bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; và sửa đổi theo Nghị quyết số 353/NQ-VNPD-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 24/03/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
Căn cứ Tờ trình số 373/TTr-VNPD ngày 12/04/2017 về việc các nội dung cần thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 382/NQ-VNPD-HĐQT ngày 13/04/2017 của Hội đồng quản trị, cuộc họp lần thứ 34 nhiệm kỳ III,

Nhiệm kỳ III (2012 – 2017) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã kết thúc. Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017 – 2021), Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2021) trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu: 05 thành viên.

2. Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu: 05 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:
3.1 Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
3.2 Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

4. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS:
4.1 Quyền đề cử, ứng cử:
- Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
+ Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:
+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
+ Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ công ty.
4.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho Công ty. Hồ sơ gồm:
a) Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo mẫu tại trang thông tin điện tử: www.vnpd.com.vn
b) Sơ yếu lý lịch của các ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương theo mẫu tại trang thông tin điện tử: www.vnpd.com.vn

Quý cổ đông dowload Hồ sơ đề cử, ứng cử tại đây

4.3 Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:
Cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam phải gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất vào ngày 19/04/2017 theo địa chỉ:
Văn phòng Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CT1-Nàng Hương, Số 583 Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
Trân trọng thông báo./.
Nội dung toàn văn Thông báo Quý cổ đông xem tại đây

 

Xuất bản: 13/04/2017 04:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố