Previous
Next

Công bố thông tin

CBTT: Nghị quyết số 957/NQ-HĐQT ngày 08/7/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền với tỷ lệ 5%

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

Nghị quyết số 957/NQ-HĐQT ngày 08/7/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền với tỷ lệ 5%

Tài liệu: 961/VNPD-VP.HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 08/07/2024 05:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố